Algemene voorwaarden

Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DECOSIER

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, d.d. 4 november 2020 onder nummer 24261227

ARTIKEL 1 GELDIGHEID EN DEFENITIE

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die door Decosier worden vervaardigd en geleverd.

2. Decosier handelt onder meerdere namen, zoals Decopanelen, Blinde Wandplanken, Massief Werkblad, Radiatorschermen, Binnenluik, Decoestiek en anderen.

3. Onder klant wordt verstaan de koper/opdrachtgever of een ieder die met Decosier een overeenkomst aangaat of wil aangaan.

ARTIKEL 2 OFFERTES

1. Alle offertes hebben een standaard geldigheidsduur van 30 kalenderdagen, tenzij anders is vermeld.

2. De ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters en modellen die bij de offertes zijn toegevoegd of medegedeeld, geven een algemene voorstelling van de aangeboden producten.

3. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de uitvoering van het product, verplichten Decosier niet tot enige vergoeding en geven de klant niet het recht om ontvangst of betaling van de geleverde producten te weigeren.

4. Decosier behoudt zich het intellectuele eigendom voor op de verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, en modellen, die bij de offertes toegevoegd of medegedeeld zijn. Zij dienen op verzoek van Decosier onmiddellijk teruggegeven te worden. Indien de houder in gebreke blijft, stelt Decosier de waarde vast die de houder verschuldigd is. Het is de klant verboden materiaal van ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enige wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van Decosier.

5. Alle werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de overeenkomst en kunnen prijsverhogend werken.

6. Het offertebedrag voor montage op locatie is gebaseerd op de tijd die nodig is voor reguliere werkzaamheden. Voor extra tijd die de nodig is om het product te plaatsen, berekent Decosier een meerprijs op nacalculatie. Dit geldt voor extra werkzaamheden die niet in de offerte beschreven staan en voor buitengewone werkzaamheden die de toestand van de locatie vereist.

ARTIKEL 3 OVEREENKOMST

1. Indien de klant Decosier een opdracht tot leveren of produceren van producten geeft, stuurt Decosier een opdrachtbevestiging in de vorm van een voorschotfactuur. Deze voorschotfactuur is tevens de overeenkomst van koop en verkoop. De voorschotfactuur bedraagt 25% van overeengekomen verkoopprijs, tenzij anders overeengekomen. De overeenkomst wordt definitief als de klant de voorschotfactuur betaald heeft.

2. Decosier gaat alle overeenkomsten van koop en verkoop aan op voorwaarde dat de klant voldoende kredietwaardig is.

3. Decosier behoudt zich te allen tijde het recht voor om van de klant te eisen om voldoende zekerheid te stellen dat deze zich aan zijn betalingsverplichting zal houden.

4. Opgenomen orders zijn voor de klant en Decosier bindend, tenzij Decosier binnen 5 werkdagen schriftelijk aan de klant te kennen geeft dat Decosier de order niet of niet ongewijzigd kan uitvoeren omdat de ongewijzigde uitvoering onmogelijk is door omstandigheden waarvan Decosier redelijkerwijs niet op de hoogte heeft kunnen zijn. In dat geval wordt de order geannuleerd, tenzij de klant en Decosier alsnog een overeenkomst bereiken.

5. Wijzigingen en annuleringen van gedane opdrachten door de klant zijn van kracht na akkoordverklaring van Decosier. Indien Decosier niet binnen 5 werkdagen na het verzoek tot wijziging of annulering geantwoord heeft, wordt deze geacht akkoord te zijn gegaan.

6. Geringe maatafwijkingen in het geproduceerde product zijn toegestaan tot hoogstens 1 mm.

7. Indien de inhoud of de levertijd van een opdrachtbevestiging / voorschotfactuur afwijkt van hetgeen door de klant is besteld, dan dient de klant Decosier hierop te wijzen. Als de voorschotfactuur betaald wordt, wordt het product vervaardigd volgens de opdrachtbevestiging / voorschotfactuur.

8. Een overeengekomen order, die zowel door Decosier als door de klant bevestigd is, kan niet geannuleerd worden. Indien de klant zich door omstandigheden genoodzaakt acht de order te moeten annuleren, brengt Decosier het volledig overeengekomen bedrag in rekening. Eventueel brengt Decosier de nog niet gemaakte kosten in mindering op het orderbedrag. Decosier behoudt het recht de hoogte van de nog niet gemaakte te kosten te bepalen.

ARTIKEL 4 MASSIEF HOUT

1. Massief hout is een natuurproduct en is hygroscopisch. Het materiaal kan vervormen onder invloed van vocht en temperatuur. In massief hout kunnen fouten voorkomen zoals: kwasten, hartsporen en spinthout.

2. Het monster dat Decosier de klant toont of ter beschikking stelt, geeft een indicatie van soort en type hout. Elke geleverde partij kan een andere uitstraling of opbouw hebben, wat betreft nerfstructuur, kleur, aantal en grootte knoesten en kwasten, robuuste randen, enzovoorts.

3. Een massief houten product kan na verloop van tijd een bepaalde werking geven, waardoor het hout kan scheuren of kromtrekken. Decosier is daarvoor niet aansprakelijk

ARTIKEL 5 AFNAME, VERZENDING EN LEVERING

1. Bij levering of afname van de producten tekent de klant ter bevestiging voor ontvangst of afname.

2. Indien de producten worden verzonden, zijn de producten tot het moment van levering voor risico van Decosier.

3. Indien de producten worden verzonden en door het transportbedrijf op een verkeerd adres worden afgeleverd, moet Decosier in staat gesteld worden de producten alsnog op het juiste adres te leveren. De klant kan nooit kosten op Decosier verhalen door verkeerde levering.

4. Indien de klant een andere wijze van vervoer verlangt dan het gebruikelijke transport, dan zijn de extra kosten daarvan voor rekening van de klant.

5. De vrachtkosten zijn te allen tijde voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen is.

6. Decosier is niet verantwoordelijk voor het moment van bezorgen of afleveren.

7. Decosier levert producten af, of laat producten afleveren, op de begane grond. Indien het afleveradres een appartement, flat of ander gebouw met meerde woningen en/of verdieping is, worden de producten afgeleverd in de centrale hal. De klant is verantwoordelijk voor het vervoer naar een andere verdieping en/of gedeelte van het pand.

8. Indien een klant weigert de aangeboden of bezorgde producten in ontvangst te nemen, zijn de daaruit voortkomende vrachtkosten en onkosten van opslag voor zijn rekening.

9. Als een klant het product zelf ophaalt, stelt Decosier de klant op de hoogte wanneer het product gereed is. Indien de klant het product niet binnen 30 dagen komt ophalen, brengt Decosier opslagkosten in rekening voor de klant. Indien de klant het product na een verzoek van Decosier niet binnen 1 jaar afneemt of laat afnemen, heeft Decosier het recht zonder vergoeding het eigendomsrecht van de klant op het vervaardigde product te laten vervallen.

ARTIKEL 6 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Geleverde producten blijven het uitsluitend eigendom van Decosier totdat de klant voldaan heeft aan de vorderingen zoals in de overeenkomst is vastgelegd. Dit betreffen:
• vorderingen m.b.t. door Decosier geleverde of nog te leveren producten;
• vorderingen m.b.t. verrichte of nog te verrichten werkzaamheden of diensten ten behoeve van de klant;
• vorderingen m.b.t. tekortschieten in het nakomen van de overeenkomst.

2. Decosier verkrijgt het mede-eigendomsrecht tot zekerheid van alle openstaande vorderingen jegens de klant.

3. Indien de klant één of meerdere verplichtingen jegens Decosier niet nakomt, worden alle vorderingen van de klant onmiddellijk en volledig opeisbaar en is Decosier bevoegd de rechten uit zijn eigendomsvoorbehoud te effectueren.

4. Voor de eigendomsoverdracht is de klant niet bevoegd om geleverde producten te verkopen, af te leveren of te vervreemden, tenzij de klant uitstel van betaling is verleend of in staat van faillissement is verklaard.

5. De klant mag de producten die onder eigendomsvoorbehoud vallen niet laten strekken tot zekerheid van vorderingen aan derden.

6. De klant kan met een derde overeenkomen dat deze voor hem de koopprijs betaalt en daarvoor in de vordering van Decosier wordt gesubrogeerd. Het eigendomsvoorbehoud vervalt hiermee echter niet. Decosier levert in dit geval de producten aan de gesubrogeerde derde. Vanaf het moment van subrogatie houdt de klant de omschreven producten voor de gesubrogeerde derde.

7. Subrogatie in de vordering door een derde en overgang van het voorbehouden eigendom op een derde laten onverlet dat de klant Decosier kan aanspreken indien deze tekortschiet in het nakomen van de overeenkomst.

8. Decosier maakt foto’s van eigen vervaardigde en/of geplaatste producten. Deze foto’s worden tevens gebruikt voor marketingdoeleinden. Indien de klant niet wil dat de foto’s van zijn of haar product voor privé-einde gebruikt worden, dient de klant dit nadrukkelijk aan Decosier te kennen te geven. Bij voorkeur schriftelijk.

ARTIKEL 7 LEVERTIJD

1. Decosier verstrekt bij de opdrachtbevestiging / voorschotfactuur een indicatie van de levertijd en verplicht zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden. De levertijd is onder meer afhankelijk van termijn waarin de klant, aan de vordering zoals in de overeenkomst en/of voorschotfactuur is vermeld, voldoet. Decosier zal de productie inplannen op het moment dat de voorschotfactuur betaald is. Decosier is echter niet aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding van de levertijd, die hij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen of die veroorzaakt worden door wijziging van de overeenkomst door de klant. Zulke overschrijding verplicht Decosier niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

2. Indien de leveringstermijn een essentieel deel uitmaakt van de overeenkomst en hierin uitdrukkelijk is bepaald dat de levering vóór of op een bepaalde datum moet geschieden, zijn de gevolgen uit overschrijding van de leveringstermijn aan de klant voor rekening van Decosier.

3. Bij overschrijding van de indicatie van de levertijd, wordt Decosier een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 8 GARANTIE

1. Decosier verleent garantie voor de producten die door haar direct aan de klant geleverd zijn, op voorwaarde dat de klant de eerste gebruiker is. De garantie gaat in vanaf het moment dat de factuur aan de klant is verstuurd. De garantie geldt uitsluitend voor gebreken die bij normaal gebruik aan de dag treden en toe te schrijven zijn aan Decosier. De klant tekent bij afname en ontvangst voor een schadevrij ontvangst van het product. Voor de garantie geldt de volgende afschrijvingsprocedure:
• Binnen 1 jaar na de factuurdatum:
Kosten van reparatie of vervanging komen volledig voor rekening van Decosier;
• Binnen 2 jaar na de factuurdatum:
Kosten van reparatie of vervanging komen voor 2/3 voor rekening van Decosier;
• Binnen 3 jaar na de factuurdatum:
Kosten van reparatie of vervanging komen voor 1/3 voor rekening van Decosier;
• Na een periode van 3 jaar vervalt de garantie.

2. Indien Decosier een product levert of laat afleveren en het product niet adequaat of compleet is, moet Decosier in staat gesteld worden het product te herstellen. Heeft de klant het betreffende product afgehaald, dan dient de klant het terug te brengen. Kosten voor eventuele verzending zijn voor de klant. Is het product door Decosier bezorgd of heeft Decosier het product laten bezorgen, dan zal Decosier het product ophalen, en na behandeling weer kosteloos naar de klant verzenden.

3. Elektrische componenten zijn uitgesloten van bovengenoemde garantietermijnen. Hiervoor geldt een garantietermijn van 1 jaar.

4. Onoordeelkundige behandeling van de geleverde producten of onvoldoende zorg doet garanties vervallen voor zover de klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg.

5. Bij deelleveringen start de garantietermijn steeds bij oplevering / aflevering van de afzonderlijke delen, mits deze afzonderlijk gefactureerd zijn.

6. Uitgesloten van garantie is die schade welke veroorzaakt is door ongewoon gebruik van de geleverde meubelen / materialen.
Ook schade als gevolg van wijnen, zuren, sappen, chemicaliën, vloei- en kleurstoffen, alsmede hete producten of vloeistoffen, vallen niet onder garantie.

7. In geval van schade die onder garantie hersteld wordt, heeft deze vervanging of herstel alleen betrekking op dat deel waarop de garantie van toepassing is.

8. De garantietermijn blijft ongewijzigd in geval van vervanging, herstel of verhelpen van een klacht.

ARTIKEL 9 BETALINGEN

1. Betalingen van facturen (hieronder vallen o.a. voorschot-, eind- en deelfacturen) dienen binnen tien kalenderdagen na factuurdatum door Decosier te zijn ontvangen. Indien de levering na factuurdatum plaatsvindt, geldt de dag van levering als factuurdatum.

2. Eventuele creditnota’s worden met de eerstvolgende factuur, doch uiterlijk binnen een maand verrekend.

3. De klant is in verzuim door het niet nakomen van enige verplichting of het verstrijken van de betalingstermijn.

4. Decosier zal na het verstrijken van de betalingstermijn een herinnering sturen. Als binnen zeven kalenderdagen niet betaald is, zal Decosier een schriftelijke aanmaning sturen, waarin eenmalig een laatste termijn van 14 kalenderdagen wordt verleend waarbinnen de klant zonder bijkomende incassokosten het product kan ophalen en tot betaling kan overgaan.

5. Indien de klant niet binnen de laatste verleende termijn van 14 kalenderdagen betaalt, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn voor rekening van de klant.

6. Kortingen en andere prijs reducerende afspraken vervallen bij het overschrijden van de betalingstermijn en/of niet tijdige betaling.

7. Decosier heeft het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden ingeval van niet-betaling van enig opvorderbaar bedrag, van schorsing van betalingen, van aanvraag van surséance van betaling, van faillissement of van liquidatie van de zaken van de klant. Ook heeft Decosier in die gevallen het recht de nog niet betaalde producten terug te vorderen en behoudt zijn recht voor op vergoeding van eventueel verlies dat voor hem mocht ontstaan. In deze gevallen is iedere vordering die Decosier ten laste van de klant heeft, ineens en onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 10 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

1. Indien Decosier schade veroorzaakt door gebreken aan de geleverde producten, is de aansprakelijkheid van Decosier beperkt tot het netto-factuurbedrag van de geleverde producten, tenzij de gevolgen van deze exoneratie -dat is beperking van de aansprakelijkheid- voor de klant aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.

2. Decosier is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, schade van derden of winstderving, tenzij de gevolgen van deze exoneratie -dat is beperking van de aansprakelijkheid- voor de klant aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.

3. Indien Decosier schade veroorzaakt bij het monteren van producten, zal Decosier in gelegenheid gesteld worden de schade te vergoeden. Indien Decosier hier niet toe in staat is, zal Decosier de schade bij zijn verzekeringsmaatschappij melden. Vervolgens zal in overleg met de verzekeringsmaatschappij de schade hersteld worden.

4. Indien Decosier en een product levert of laat afleveren en het product niet adequaat of compleet is, moet Decosier in staat gesteld worden het product te herstellen. Heeft de klant het betreffende product afgehaald, dan dient de klant het terug te brengen. Kosten voor eventuele verzending zijn voor de klant. Is het product door Decosier bezorgd of laten bezorgen, dan zal Decosier het product ophalen, en na behandeling weer kosteloos naar de klant verzenden.

5. Indien de klant meubels of producten aan Decosier ter beschikking stelt of onder beheer van Decosier stelt om deze door Decosier te laten repareren of aanpassen en Decosier onherstelbare schade aan de desbetreffende meubels of producten veroorzaakt, zal de vergoeding nooit meer dan de dagwaarde bedragen.

6. Indien een klant producten bij Decosier afneemt en de klant vervolgens derden betrekt bij werkzaamheden aan of met de producten, dan is Decosier nooit aansprakelijk voor de directe of indirecte daaruit voortvloeiende kosten.

ARTIKEL 11 NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMING

1. Decosier behoudt zich het recht voor de gesloten overeenkomst geheel of ten dele niet uit te voeren indien Decosier door een niet-toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst belemmerd wordt. Decosier is in dat geval ook niet gehouden aan enige termijn. Decosier dient de klant onmiddellijk op te hoogte te stellen van het optreden van de omstandigheden van de niet-toerekenbare tekortkoming.

2. Indien de klant Decosier de opdracht geeft om ter plaatse producten te monteren of ter plaatse werkzaamheden uit te voeren, moet de klant Decosier in de gelegenheid stellen om het werk naar behoren uit te kunnen voeren. De desbetreffende ruimten moet bereikbaar zijn en voldoende ontruimt. Indien Decosier redelijkerwijs niet kan aanvangen met het uitvoeren van de opdracht, worden de daaruit voortvloeiende extra kosten in rekening gebracht.

3. Beide partijen hebben het recht de overeenkomst te ontbinden in alle gevallen van een niet-toerekenbare tekortkoming, mits redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat de overeenkomst wordt gecontinueerd.

ARTIKEL 12 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waar Decosier is gevestigd.

Assortiment

Klantenservice

Contact

Blindewandplanken.nl
Nikkelstraat 18
2984AM Ridderkerk

  0180-462478
  info@blindewandplanken.nl

Beoordeling 8.7 gebaseerd op 459 individuele klantbeoordelingen op 5-sterrenspecialist

Blindewandplanken onderdeel van Decosier | Sitemap | Privacyverklaring